جستجوی عبارت مقاومت کربنی|مگنت الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.12R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۱۵۵
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.12R 1.4W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۰۶۳
  ۲۸ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.12R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۲۵۰
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.12R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۳۴۳
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.15R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۱۵۶
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.15R 1.4W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۰۶۴
  ۲۸ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.15R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۲۵۱
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.15R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۳۴۴
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.56R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۱۵۸
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.56R 1.4W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۰۶۶
  ۲۸ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.56R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۲۵۳
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.56R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۳۴۶
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.5R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۱۵۷
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.5R 1.4W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۰۶۵
  ۲۸ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.5R 1.8W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۱
  ۲۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.5R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۲۵۲
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.5R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۳۴۵
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.68R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۱۵۹
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.68R 1.4W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۰۶۷
  ۲۸ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.68R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۰۳۰۰۱۲۵۴
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر