مقاومت کربنی 2w|مگنت الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 82R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 82K 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 820R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 820K 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2M 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2K 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 68R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 68K 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 680R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 680K 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8M 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8K 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 56R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 56K 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 560R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 560K 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 5.6R 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 5.6M 2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۲۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر