مقاومت کربنی 1w|مگنت الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 82K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 820R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 820K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2M 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 68R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 68K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 680R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 680K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8M 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 56R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 56K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 560R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 560K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 5.6R 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 5.6M 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 5.6K 1W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر