مقاومت کربنی 1.2w|مگنت الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.68R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.56R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.15R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 0.12R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 82R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 82K 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 820R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 820K 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2M 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 8.2K 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 68R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 68K 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 680R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 680K 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8M 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 6.8K 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 56R 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  مقاومت کربنی 5 درصد 56K 1.2W CARBON RESISTOR
  CARBON RESISTOR
  ۸۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر